Ministerstvo kultury

Podpora transparentnosti a digitalizace - Úřední deska

Problém

Od 1.2.2022 mají obce s rozšířenou působností, kraje a státní orgány povinnost zveřejňovat informace z úředních desek online jako otevřená data, tedy tzv. snadno opětovně použitelná data. Tato povinnost vyplývá z novely zákona (č. 261/2021) o svobodném přístupu k informacím z července roku 2021. Obecně se jedná o informace, které jsou strojově čitelné, snadno dostupné, mají definované podmínky užití a měly by být uživatelům k dispozici při vynaložení minima nákladů. Zveřejňování dat musí však probíhat za splnění několika podmínek stanovených zákonem - data musí vyhovět otevřené formální normě a je nutno je opatřit podmínkami jejich užití a katalogizovat je. Cílem zákona je podpora transparentnosti a také nutnost reagovat na postup dnešní doby v oblasti digitalizace a modernizovat proces výměny dat a informací mezi veřejným sektorem a občany.

Potřeba klienta

Klient provozoval úřední desku v online formě, nicméně ne v podobě, která by byla strojově čitelná, a tedy nesplňovala zákonem stanovené formy. Klient zároveň již používal vlastní CMS systém, který bylo třeba zachovat. Potřeb klienta tak bylo hned několik - při zachování současného CMS systému uvést současná data na úřední desce do zákonem stanoveného formátu, katalogizovat data a uveřejnit je v NKOD (národní katalog otevřených dat). To vše za co nejvyšší automatizace, tedy ideálně aby převod proběhl bez vynaložení vlastních lidských zdrojů a zároveň tak, aby nebylo potřeba manuálně zasahovat při zveřejnění nových informací v průběhu následujícího času na úřední desce.

Naše řešení

Protože byl požadavek klienta zachovat stávající systém CMS, bylo potřeba vyřešit jak data uvést do otevřené formální normy a katalogizovat je. Řešení tak bylo rozděleno do několika částí, první z nich bylo vytvoření nového systému, který se exkluzivně stará pouze o otevřená data, a to tím způsobem, že stávající data strojově načítá ze současné úřední desky a následně je převádí do otevřené formální normy. Tato synchronizace probíhá periodicky, tudíž jsou zpracována jak stávající, tak i nově přidaná data. V druhé části byl vytvořen katalogizační nástroj v podobě lokálního katalogu otevřených dat, který zpracovaná data katalogizuje a vytváří katalogizační záznamy, které jsou kompatibilní s NKOD a je možné jejich zveřejnění. Poslední částí je pak automatizace zveřejňování dat úřední desky v NKOD. Celý proces byl implementován jako bezobslužný, tudíž v případě, že nejsou speciální požadavky klienta na konkrétní údaje na úřední desce, není potřeba vynaložit žádné lidské zdroje navíc k uveřejnění dat - stačí záznam uveřejnit na stávající úřední desce ve stávajícím CMS systému, tak jak byli zaměstnanci zvyklí doposud, celý proces pak probíhá automaticky.

Podpora transparentnosti a digitalizace - Otevřená data obecně

Problém

V případě úřední desky se jednalo o konkrétní otevřená data, nicméně otevřená data jsou obecně informace a data zveřejněná na internetu, která jsou dostupná, strojově čitelná a používající standardy s volně dostupnou kapacitou. Výše bylo zmíněno, že povinnost ze zákona se týká pouze zveřejňování dat z úřední desky, nicméně je doporučeno (obzvláště u větších státních institucí) zveřejňovat obecně data jako data otevřená - a tedy dostupná. Zveřejňování jiných otevřených dat probíhá obdobně jako u úřední desky, pouze s použitím jiné normy.

Potřeba klienta

Podobně jako u úřední desky, klient se již určitým způsobem pokusil zveřejnit svá data jako data otevřená a to za pomoci vystavení těchto dat na vlastních webových stránkách. Takto vystavená data však nesplňovala všechny náležitosti otevřených dat (nesplňovala otevřenou formální normu, nebyla katalogizována a tedy ani vystavena v NKOD). Klientova potřeba tak skýtala nutnost stávající data převést do otevřené formální normy, katalogizovat a následně vystavit v NKOD. Všechny tyto úkony bylo zároveň potřeba provést s přihlédnutím k zachování stávajícího CMS a ideálně do budoucna s co nejnižším vynaložením lidských zdrojů ze strany klienta.

Naše řešení

V návaznosti na předchozí část, kdy byl vytvořen systém pro publikaci úřední desky v NKOD, byl systém vhodně rozšířen o modul zpracování otevřených dat vystavených na stránkách klienta. Modul tato data načítá ze stávajících webových stránek, zpracovává je do otevřené formální normy, katalogizuje a následně zveřejňuje v NKOD. V důsledku systém využívá modulu pro úřední desku ke transformaci do otevřené normální formy, následně je využíván již existující lokální katalog (z předchozího řešení úřední desky) a následně nově vytvořené prostředí pro publikaci. Toto řešení, stejně jako u úřední desky, je plně automatizované a není potřeba zásah ze strany klienta (pokud samozřejmě neexistuje speciální požadavek na určitá metadata - ty lze v systému upravovat před publikací).

Podpora transparentnosti a digitalizace - API

Problém

V rámci předchozích fází projektu bylo úspěšně zajištěno převedení konkrétních dat z klientových webových stránek, pomocí vyvinutého systému, který se stará o shromáždění dat, jejich převod do správného formátu a následnou publikaci do NKOD. Spolu s těmito daty bylo ale třeba zveřejnit i další data, která už nejsou součástí klientových webových stránek nýbrž je zdrojem externí systém. 

Potřeba klienta

Vzhledem k externímu zdroji dat bylo nutné zvážit jakým způsobem se data do stávajícího systému dostanou. Bylo nutné vzít v potaz, že externích systémů může být více a napojení by tam mělo být flexibilní. 

Naše řešení

Naše řešení spočívalo v návrhu a realizaci API, které umožňuje přidávat data z externích zdrojů a následně je získávat, mazat a upravovat. Každý externí systém, který do systému vstupuje je identifikován unikátním přístupovým tokenem, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Součástí je i funkcionalita na správu dat, přidaných skrz externí systémy třetích stran, přímo v systému bez nutnosti přistupovat skrze API.